Общи условия за доставка и продажба

Тези общи клаузи и условия за продажба и доставка (ОУД) са изготвени от ОПОРА ЗАДЕН БЪЛГАРИЯ ООД, по-долу наричана „ОПОРА”. С настоящето всички предишни общи клаузи и условия за продажба и доставка се отменят.

Чл.1 Описание и понятия

1. Опора: „Опора Заден България” ООД, ЕИК 115599165, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “СТЕФАН БОТЕВ” № 8, ет. 1, ап. 2.

2. Продукт: семена, посадъчен материал и/или други материали и/или други договорени услуги.

3. Преработка: обработка на продукта, поради, но не изключително за подобряване на посева, поникване и/или разсяване и/или предпазване от болести и/или вредители.

Чл.2 Приложение на тези клаузи и условия

1. Тези клаузи и условия се прилагат при всяка оферта и всяко споразумение между Опора и

даден купувач (по долу наричан „Купувачът”), освен ако страните изрично и в писмена форма не се отклонят от една или повече от тези клаузи и условия.

3. Всякакви приложени спецификации на продукта към тези клаузи и условия като Анекс са неделима част от всяко споразумение между Опора и Купувача.

Чл.З Оферти и цени

1. Всички оферти на Опора са необвързващи и Опора може да отмени оферта, изготвена

без задължение за период до три работни дни, след като Купувачът е приел офертата.

Цените, дадени в офертите, са  с включено ДДС, без включени разноски за застраховка, транспортни такси и други разноски и такси, в случай че не е упоменато друго.

2. Опора си запазва правото да променя периодично своите цени. Всяка нова ценова листа прави предишната невалидна.

3. Приложимите цени трябва да са валидни при доставката, освен ако страните взаимно не се споразумеят за друго в писмена форма.

Чл.4 Условие за прибиране на реколтата и обработка

1. Доставките трябва да се извършват съгласно условието за прибиране на реколтата и преработка, прилагано обикновено при търговията със семе. Ако Опора се позове на това условие, то Опора не е длъжна да извърши доставка, но трябва, при възможност, да се опита да достави на Купувача или пропорционален дял от заявеното количество от Купувача или подобен вариант.

2. Купувачът не носи отговорност за щети, ако Опора се позове на това условие.

Чл. 5 Даване на заявки и извършване на доставки

1. Ако заявеното от Купувача количество се различава от стандартните количества, използвани от Опора, Опора може да достави следващото най-голямо стандартно количество.

2. Опора трябва винаги да извършва своето задължение за доставка по най-добрия възможен начин. Независимо от това, Опора има право да се отклонява минимално от дадената от Купувача заявка с оглед на размер, опаковка, количество или тегло.

3. Допуска се Опора да извършва частични доставки. В случай на частични доставки, Опора има право да фактурира всяка доставка поотделно.

4. Споразумението, сключено между Опора и Купувача, е предмет на действащите в този

период от време INCOTERMS.

5. Доставката се осъществява на уговорено местонахождение (INCOTERMS 2010:DDP),

освен ако страните не се споразумеят взаимно за друго. (Забележка: всички транспортни разходи, платени от Опора, ще бъдат фактурирани на Купувача, освен ако няма друго споразумение)

6. Опора предприема извършването на доставки в рамките на разумен период от време след потвърждение на заявката и според срока за заготвяне на семена или според сезона на засаждане.

7. Времето, уговорено за доставка, не се счита за неизменна дата. При късна доставка

Купувачът е задължен да предостави на Опора писмена бележка за неустойка и да определи следващ приемлив период за доставка на закупените продукти.

8. Опора си запазва правото да отказва заявки на стойност по-малка от 50 лева. При приемане на такава заявка, Опора ще начисли 5 лева към административните такси.

9. При даване на заявка, Купувачът съобщава каква информация, спецификации и документи се изискват съгласно правилата и наредбите на страната, например относно фактуриране, фитосанитарни въпроси, сертификати. Ако Купувачът не съумее да спази тези наредби, Опора не носи отговорност за забавяния или недоставяне на дадена заявка.

Чл.6 Запазване на право

1. Артикулите, които Опора доставя на Купувача, остават в пълно и неделимо притежание на Опора, докато Купувачът не заплати цялата стойност на покупката. Купувачът няма право да търси каквато и да е форма за компенсация. Също така, Опора си запазва правото върху артикулите, които е доставил на Купувача, съгласно условията на други споразумения.

2. Артикулите, които Опора доставя на Купувача, запазвайки правото си върху тях съгласно чл.6.1, могат да бъдат използвани от Купувача само в рамките на контекста на нормалното бизнес поведение. Ако Купувачът продаде тази стока, той се задължава да постави условието неговите клиенти да признаят именно това запазване на право от страна на Опора.

3. Купувачът няма право да залага артикулите, доставени от Опора, или да извлича каквито и да е гаранционни ползи в това отношение, докато Опора запазва право върху тези артикули.

Чл.7 Плащане

1. Опора следва да получи плащане в рамките на тридесет дни от датата на фактурата. След изтичане на този период, Купувачът автоматично изпада в забава и от този момент нататък дължи на Опора месечна лихва равна на 1% от дължимата сума, освен ако не е договорено друго в писмена форма.

2. Ако Купувачът е ликвидиран, фалирал или му е наложен запор на плащанията, то паричните му задължения незабавно стават платими при поискване и Опора получава правото да прекрати всяко по-нататъшно изпълнение на споразумението или да анулира споразумението, без това да повлияе на правото му за предявяване на иск за щети към Купувача.

3. Ако страните имат споразумение за плащане на вноски, то късното плащане на една вноска незабавно прави цялата или оставащата сума платима при поискване, без да се изисква предупреждение за неустойка. Съобразно с това се прилага последното изречение от.чл.7.1.

Чл.8 Събиране на такси

Ако Купувачът изпълни неточно или изцяло не успее да изпълни едно или повече от своите задължения, той се задължава да плати всички разходи, свързани с получаването на съдебно или друго решение.

Чл. 9 Задължения

1. Опора не носи отговорност за щети, възникнали от дефект в изделията и/или изпълнението при доставка, освен ако такъв дефект не е резултат от злонамереност или голяма небрежност от страна на Опора. Купувачът е задължен да ограничи по всякакъв начин щетите, свързани с изделията, за които подава рекламация към Опора.

2. Ако рекламацията на Купувача е доказана, задължението на Опора се ограничава във фактурираната сума на доставените артикули. В никакъв случай Опора не носи отговорност за каквато и да е форма на последвала щета.

3. Опора не носи отговорност за какъвто и да е иск, освен ако Опора не е уведомена за него съгласно чл.11. Искът следва да е документиран по такъв начин, че да може да бъде удостоверен от Опора или от трета страна.

Чл. 10 Употреба и гаранция

1. Опора ще направи всичко възможно да се увери, че доставените изделия съответстват на продуктовите спецификации, които са съществена част от тези клаузи и условия. Ако изделията не съответстват, то Опора трябва да уведоми Купувача във възможно най-кратък срок. Все пак, характеристиките на продукта не служат като гаранция.

2. Ако Опора предостави на Купувача информация относно свойствата на видовете, обработването, поникването, здравето (вкл. информация за болести, пренасяни от семената), видовия произход и чистотата на доставените изделия, то тази информация да бъде базирана на репродуктивни изследвания, извършени от Опора, или на резултати, които са получени от тестове, направени от сертифицирани лаборатории.

3. Информацията, предоставена от Опора, или посоченото качество се отнасят само за получените резултати по време на теста със специално използвана проба от семена и съгласно условията, при които е направено изследването. Резултатите, получени от Купувача, ще зависят и от фактори като обработвана земя, условия преди и по време на култивацията, начин на съхранение на семето, климат, почва и подхранване, както и използваните от Купувача методи на обработка (вкл. методи за растителна защита). Не се допуска никаква директна връзка между информацията, която Опора предоставя на Купувача, и крайните резултати от обработването, получени от Купувача като в този смисъл Опора не носи никаква отговорност за получените от Купувача крайни резултати. Опора не гарантира, че доставеното изпълнение ще удовлетвори целите на Купувача.

4. Опора не носи отговорност, ако Купувачът неправилно съхранява, преработва, повторно опакова или използва артикулите, или пък позволи те да бъдат неправилно съхранявани, преработвани, повторно опаковани, използвани.

Чл. 11 Дефекти, период за подаване на рекламации

1. Купувачът проверява артикулите при доставка или възможно най-бързо веднага след това. Той трябва да уточни дали са били доставени точните артикули, дали е било доставено точното количество според съответната заявка, дали доставените артикули отговарят на съгласуваните изисквания за качество или (в случай, че не са приети такива) на изискванията, определени за нормална употреба.

2. В рамките на 5 работни дни от доставката, Купувачът е длъжен да уведоми писмено Опора за каквито и да е видими дефекти или недостатъци, като даде информация за пратката (партиден номер), известие за доставка и данни за фактурата.

3. Купувачът следва писмено да уведоми Опора за всички скрити дефекти в рамките на 5 работни дни от тяхното откриване, предоставяйки информация за пратката (партиден номер), известие за доставката и данни за фактурата.

4. Купувачът описва жалбата си така, че тя да може да бъде удостоверена от Опора или външен експерт. Купувачът трябва да има дневник за тази цел, в който да записва употребата на тези артикули и, ако продава тези артикули на трети страни, самоличността на своите купувачи. Ако Купувачът не впише дадено оплакване в рамките на гореспоменатия период, то жалбата му няма да бъде разгледана и ще изгуби правата си.

5. Ако страните не успеят да разрешат даден спор относно жизнеспособността, здравето (вкл. болести, пренасяни от семената), видовия произход или чистота, както и техническата чистота или всеки друг възникнал спор, всяка една от страните може да го отнесе за разрешаване пред компетентния съд съгласно действащото законодателство, като разходите са за сметка на неизправната страна. Проверката или повторната проверка се извършват по сертифициран модел. Резултатите от тази проверка или повторна проверка обвързват и двете страни, без това да влияе на тяхното право да повдигат спорове, касаещи последствията от тези разкрития за органите, упоменати в чл.17.

Чл.12 Предоставяне на информация

1. Независимо от формата си, информацията, предоставена от Опора, е необвързваща. Описаният, препоръки и илюстрации в брошури, листовки, на нашите сайтове и други информационни носители, отговарят възможно в най-голяма степен на изследванията и практическия опит. Тази информация се предоставя, за да подпомогне професионалните производители и потребители, като се вземат предвид променливите местни условия. При никакви обстоятелства Опора не поема отговорност, основаваща се на подобна информация, заради отклоняващи се резултати в отглеждания продукт. Купувачът сам определя дали артикулите са подходящи за планираното култивиране и дали могат да бъдат използвани при местните условия.

2. В информацията предоставена от Опора, се използват следните термини:

“Имунитет” – не подлежи на нападане или заразяване от специфичен вредител или патоген;

“Устойчивост” – способността на растителния вид да ограничи растежа и развитието на специфичен вредител или патоген и/или вредата, която нанасят, в сравнение с податливи растителни видове при подобни външни условия и напора на вредител или патоген. Устойчивите видове могат да покажат някои болестни симптоми или вреда при тежкия напор на вредител или патоген. 

Определят се 2 степени на устойчивост:

Висока устойчивост (ВУ) – растителни видове, които силно ограничават растежа и развитието на специфичен вредител или патоген при нормален напор на вредител или патоген в сравнение с податливи видове. Тези растителни видове могат все пак да покажат някои симптоми или щети при сериозно нападане от вредител или патоген.

Средна устойчивост (СУ) – растителни видове, които ограничават растежа и развитието на специфичен вредител или патоген, но могат да покажат по-голям брой симптоми или вреда в сравнение с високо резистентните растителни видове. Средно резистентните растителни видове ще покажат по-малко сериозни симптоми и вреда от податливите растителни видове, които растат при подобни външни условия и/или нападение на вредител или патоген.

“Податливост” е неспособността на даден растителен вид да ограничи растежа и развитието на специфичен вредител или патоген.

3. Устойчивостта в различните видове наши култури ще бъде кодирана (виж за обяснение нашия списък с кодове www.oporazaden.bg), освен ако друго не е указано.

В случай, че видът е резистентен към повече от един патоген, индивидуалните кодове за резистентност ще бъдат разделени от символа “/”.

4.а)Ако в един код за резистентност на даден вид е направена характеристика за определени родове, за които резистентността се признава, това означава, че не се признава резистентност за други родове на същият патоген.

б)Ако в даден код за резистентност не е направена характеристика за родове на патогена, за който резистентността се признава, това означава, че резистентността се признава само за дадени не напълно установени родове на патогена и вследствие на това се отхвърля всяка гаранция, че видът няма да бъде заразен от споменатия патоген.

Чл.13 Форс мажор

1. Форс мажор се отнася за обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на споразумението и които не могат да бъдат приписани на Опора. В случай и в степен, че такива обстоятелства са невъзможни или неразумни, се приема те да включват: стачки във фирми, различни от Опора; внезапни стачки в Опора; всеобща липса на суровини и други изделия или услуги, необходими за доставяне на съгласуваното изпълнение; непредсказуеми забавяния при доставчици и други, от които зависи Опора, както и общи трудности при транспорта.

2. Опора следва да информира Купувача в най-кратък срок, ако не може да достави или не може навременно да извърши доставка, поради ситуация на форс мажор.

3. Ако ситуацията на форс мажор продължи повече от 2 месеца, двете страни имат правото да анулират споразумението. В случай на форс мажор, Опора няма задължение да изплаща щети.

Чл. 14 Използване на търговско име и търговска марка

Купувачът няма право да ползва което и да е търговско име или търговска марка, използвани от Опора за разпознаване на неговите продукти от тези на други търговци, както и да ползва което и да е търговско име или марка, които трудно се различават от тези на Опора. Изключение прави търговията с изделия в оригинална опаковка доставена от Опора, които носят търговското име и марка, поставени от Опора.

Чл.15 Прекратяване

1. Ако Купувачът изпълни със забава или неточно едно или повече от своите задължения, Задълженията на Опора автоматично и незабавно следва да бъдат прекратени, докато Купувачът не заплати дължимата и платима сума (вкл. всички неофициални и/или  допълнително направени разходи). Опора може да изиска от Купувача да изплати напълно сумата или да предостави подходяща гаранция – например под формата на банкова гаранция.

2. Опора има право по всяко време да изиска пълно изплащане или подходяща гаранция от Купувача, ако има сериозни съмнения, че Купувачът ще извърши своите задължения коректно и навременно.

Чл. 16 Ограничение за възпроизвеждане и/или размножаване

1. Купувачът няма право да използва доставените продукти и/или компоненти и/или добития материал от това по какъвто и да е начин с цел размножаване и/или възпроизвеждане на родителски линии. Същият няма право да използва продукти и/или компоненти и/или добития материал:

1. за следващо размножаване,

2. за продажба,

3. за доставка,

4. внос и/или износ, както и/или

5. да ги държи на склад за някоя от гореизброените цели.

2. В случай, че доставените продукти са продадени на трета страна, то тези рестрикции, споменати в чл.16.1, се прилагат по сходен начин от Купувача за третата страна. Третата страна се глобява от Купувача за всяко нарушение. Размерът на глобата е най-малко равен на печалбата, реализирана от Купувача.

3. Купувачът  е длъжен да позволи на Опора или на лице, упълномощено от Опора, да има директен достъп до тяхната фирма, включително до парниците на фирмата, за да следи процеса, в случай, че Опора има подозрение за размножаване и/или възпроизвеждане на родителски линии. Купувачът е длъжен да дава достъп до своето управление, във връзка със доказване на съответните родителски линии. Под термина “фирма” да се разбират всички дейности на фирмата, изпълнявани от трета страна в полза на производителите.

Чл.17 Разрешаване на спорове

1. В случай на спор, страните първо трябва да се посъветват една с друга или да се опитат да стигнат до решение посредством медиация, преди да повдигнат спора пред арбитър или гражданския съд.

2. В случай на граждански съд, спорът трябва да бъде решен от компетентния съд според действащото българско законодателство.

3. Ако страните са се споразумели за Арбитраж приложима е арбитражната клаузата.

Чл. 18 Приложим закон

1. Действащото българско законодателство.